Müşteri Kişisel Verilerinin Korunması Politikası (“Politika”), Zırhlıoğlu Gıda Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Zırhlıoğlu”) olarak, müşterilerimizin kişisel verilerini (bir kişiyi tanımlayan ya da onu tanımlamaya yarayan her türlü bilgi) nasıl koruduğumuz, kişisel verileri işlerken uyum sağladığımız kurallar ve veri işleme süreçlerimiz hakkında bilgiler içermektedir.
Politikanın birinci kısmında, kişisel verileri işlerken uyum sağladığımız ilkeler ve dayandığımız hukuki sebepler gibi, teknik kurallara yer verdik. İkinci kısımda ise, müşterilerimizin kişisel verilerini işlediğimiz süreçlere ilişkin açıklamalara yer verdik.
Politika’da kullandığımız terimlerin açıklamaları için metnin son kısmına göz atabilirsiniz.
Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesine ilişkin her türlü sorunuz için kişisel veriler [email protected] üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

1. KİŞİSEL VERİ İŞLEME KURALLARI

• Kişisel Veri İşleme İlkeleri
• Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
• Açık Rıza Sorulurken Dikkate Alınan Unsurlar
• Kişisel Veri Güvenliği
• İlgili Kişilerin Hakları

2. KİŞİSEL VERİ İŞLEME SÜREÇLERİ

• Örnek Veri İşleme Süreçleri ve Açıklamaları
• İşlenen Kişisel Veriler
• Kişisel Veri İşleme Amaçları
• Kişisel Verilerin Aktarılması
• Çerez Kullanımı

1.KİŞİSEL VERİ İŞLEME KURALLARI

Kişisel Veri İşleme İlkeleri
Kişisel verilerinizi işlerken aşağıda belirtilen veri işleme ilkelerine uygunluk sağlıyoruz.

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. → Veri işleme faaliyetlerimizi mevzuat düzenlemelerine ve iyi niyet ilkelerine uygun şekilde yürütüyoruz.
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma. → Kişisel verilerinizin doğru ve güncel olmasını temin edecek kanalları her zaman açık tutuyoruz.
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. → Kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceğini belirliyor ve bu amaçları şeffaf ve anlaşılır bir biçimde bilginize sunuyoruz.
• İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. → Amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlemiyor, muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyetleri yürütmüyoruz.
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. → Kişisel verilerin saklanması için mevzuatta öngörülmüş bir süre varsa bu süreye uygunluk sağlıyor; eğer böyle bir süre öngörülmemişse kişisel verileri sadece işleme amaçları için gereken süre boyunca saklıyoruz.
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz. Bu hukuki sebepleri, ilgili kişilere sunduğumuz aydınlatma metinlerinde açıkça belirtiyoruz.

Müşterilerimizin kişisel verilerini işlerken dayandığımız hukuki sebepler aşağıdaki şekildedir:
• Kişisel veri işlemenin Zırhlıoğlu ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.
• Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi.
• Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi.
• Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.
• İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenebilmesi için açık rızasını sağlamış olması.
Bir veri işleme faaliyetinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olup olmadığını tespit ederken ayrıca bir değerlendirme yapıyoruz. Bu değerlendirmeyi yaparken, Kurul’un 25/03/2019 tarihli ve 2019/78 Sayılı Kararı’nda belirtilen kriterleri esas alıyor; kişinin temel hak ve hürriyetleri ile ortaya çıkacak meşru menfaati karşılaştırarak denge testi gerçekleştiriyoruz.
Kişisel verilerin işlenebilmesi için Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden en az biri bulunuyorsa, kişinin açık rızasını sormuyoruz. Yalnızca Kanun’da yer alan hukuki sebepler bulunmadığında ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi için açık rızasının bulunup bulunmadığını soruyoruz.
Açık Rıza Sorulurken Dikkate Alınan Unsurlar
Açık rıza, Kanun’da “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” olarak ifade edilmektedir. Zırhlıoğlu olarak ilgili kişilerin açık rızalarını sorarken, aşağıdaki üç unsuru göz önünde bulunduruyoruz:

1. Belirli bir konuya ilişkin olma→ İlgili kişilerin açık rızasını, spesifik veri işleme faaliyeti/faaliyetleri için soruyor ve rıza metinlerinin anlaşılır olmasını sağlı
2. Bilgilendirmeye dayanma→ Rıza metinleri ve aydınlatma metinlerini birlikte/aynı kanal üzerinde sunuyor, ilgili kişinin veri işleme faaliyetinin sonuçlarını anlamasına destek oluyoruz.
3. Özgür iradeyle açıklanmış olma→ Kişilerin rızalarını sorarken iradesini sakatlayacak yanıltıcı ifadelerden kaçını
Kişisel Veri Güvenliği
Kişisel verilerinizin korunmasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Örneğin, olası siber saldırıları tespit etmek ve önlemek için saldırı tespit ve önleme yazılımları kullanıyor; çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerini belirliyor ve veri kaybı önleme yazılımları kullanıyoruz.
İlgili Kişilerin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi, ilgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) haklarını düzenlemektedir. Bu haklar aşağıdaki şekildedir:

1. Zırhlıoğlu’nun kişisel verilerinizi işleyip işlemediğini öğrenme,
2. Kişisel verilerinizi işliyorsak, veri işlemeye dair bilgi talep etme,
3. Zırhlıoğlu’nun kişisel verilerinizi işleme amaçlarını ve kişisel verileri amacına uygun kullanıp kullanmadığını öğrenme,
4. Kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme; aktarılıyor ise yurt içi veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemi -var ise- kişisel verileri aktardığımız üçüncü kişilere de bildirmemizi isteme,
6. Kişisel verilerinizi Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemi -var ise- kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere de bildirmemizi isteme,
7. İşlediğimiz kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığı durumlar var ise bunlara itiraz etme,
8. Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi Zırhlıoğlu’na iletmek için aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz:

1. Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak, talebinizi kişisel veriler [email protected] adresine iletebilirsiniz.
2. Taleplerinizi yazılı olarak, Mahmutbey Mah. Ordu Cad. TRYP By Wyndham Hotel Blok:13 Bağcılar / İSTANBUL adresine gönderebilirsiniz.
3. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.

2. KİŞİSEL VERİ İŞLEME SÜREÇLERİ

Politika’nın bu kısmında, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi daha iyi ifade edebilmek için örnek veri işleme süreçlerine yer verdik. Ayrıca, Zırhlıoğlu’nun hangi kişisel verilerinizi işlediği, bu kişisel verileri hangi amaçlarla işlediği gibi açıklamaları da aşağıda başlıklar halinde belirttik.
Kişisel Veriler
Ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi, parola bilgileri.
Ad-soyad, adres, sipariş ve ödeme bilgileri.
Ad-soyad, tercih, beğeni, ilgi alanları ve kullanım alışkanlıklarınıza dair kişisel veriler.
Talep/Şikâyet Yönetimi Ürünlerimizle ya da teslimatla ilgili talep/yorum/şikâyetlerinizi bize iletmeniz durumunda, talep/şikâyet sürecinin takibinin sağlanması ve sonuçlandırılması. Ad-soyad, talep/şikâyet bilgisi.
Pazarlama İletişimi Tercih, beğeni, ilgi alanları ve kullanım alışkanlıklarınızın incelenmesi, -iletişim izin tercihlerinize uygun olarak- size en uygun ürünler ve fırsatlar hakkında bilgilendirme yapılması. Ad-soyad, tercih, beğeni, ilgi alanları ve kullanım alışkanlıklarınıza dair kişisel veriler.
İşlenen Kişisel Veriler
Müşterilerimize sunduğumuz hizmet kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işliyoruz:
Kimlik & İletişim Finans Müşteri İşlem Lokasyon İşlem Güvenliği
Ad-soyad, müşteri ID, reklam ID/kimliği tanımlayıcıları, cinsiyet, yaş, cep telefonu, e-posta, adres Ödemelere ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgiler Alışveriş geçmişi, sipariş bilgisi, sipariş sayısı, aplikasyon kullanım bilgileri, fatura bilgileri, talep/şikayet bilgisi Mobil aplikasyon açılışında ya da cihaz ayarları aracılığıyla verilen izin ile işlenen lokasyon (konum) bilgileriniz Cihaz işletim sistemi ve sürümü, cihaz türü, cihaz ID, donanım modeli, , IP adresi, kullanıcı işlem kayıtları, parola bilgileri
Bu bilgilerin yanı sıra, tercih, beğeni, ilgi alanları ve kullanım alışkanlıklarınıza dair kişisel verileriniz ile yukarıda belirtilen verilerinizin analizi sonucunda elde edilen bilgilerinizi işliyoruz.

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileri, Zırhlıoğlu (www.zirhlitoptanmarket.com) sitesi üzerinden; otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile topluyoruz.
Bize aşağıda belirtilen kanallar aracılığıyla ulaşmanız durumunda, kişisel verilerinizi bu kanallar üzerinden topluyoruz:
• Zırhlıoğlu Müşteri Hizmetleri’ni aramanız,
• İnternet sitemizde yer alan iletişim formunu doldurmanız,
• Zırhlıoğlu sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşmanız.
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Zırhlıoğlu olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla yurtiçi ve yurtdışında işliyoruz:
• Müşterilerimiz ile iletişime geçmek ve müşterilerimizle olan ilişkileri yönetmek,
• Tercih, beğeni, ilgi alanları, kullanım alışkanlıklarınıza ve bulunduğunuz lokasyona en uygun ürün seçeneklerini sunmak; size en uygun ürünler ve fırsatlar hakkında bilgilendirme yapmak,
• Zırhlıoğlu personelleri ve müşteriler arasındaki iletişimi yürütmek (iletişim bilgileriniz Zırhlı Toptan Market mağazaları ile paylaşılmamaktadır),
• Ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için analizler gerçekleştirmek,
• Müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteler yürütmek,
• Zırhlıoğlu’nun sunduğu ürün ve hizmetleri tanıtmak; pazarlama faaliyetlerini yürütmek,
• Ürün/hizmetlerimizin iyileştirilmesine yönelik geri bildirimleri almak ve değerlendirmek,
• Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak,
• Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek,
• İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi,
• Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe işlerini yürütmek.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan -yurtiçi ve yurtdışındaki- taraflara, yine aşağıda belirtilen amaçlarla aktarılır:
Zırhlıoğlu personelleri ve müşteriler Zırhlıoğlu Personelleri ile müşteriler arasındaki iletişimi yürütmek, müşteri sipariş işlemlerini yürütmek, kuryeleri siparişin teslim edileceği adres hakkında bilgilendirmek.
İş Ortakları & Tedarikçiler Zırhlıoğlu’nun müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili tedarikçilerden destek almak, finans ve muhasebe işlerini yürütmek, iş ortakları ve tedarikçi ilişkilerini yönetmek.
Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi vermek, hukuki yükümlülüklerimizin yerine Zırhlıoğlu , hukuki süreçleri yürütmek ve faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek.
Tanımlama Teknolojilerinin Kullanımı
Kullanıcıların mobil uygulama deneyimlerini en iyi şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek için kullanıcılarının belirli hareketlerinin kayıt altına alınmasını ve cihaz bilgileri ile uygulamada gerçekleştirilen işlemleri eşleştirebilmemize imkan sağlayan tanımlama teknolojilerini kullanıyoruz. Tanımlama teknolojilerinin kullanımı ile ilgili bilgi için Tanımlama Teknolojileri Hakkında Bilgilendirme dokümanını inceleyebilirsiniz.
Terimler

Politika’da kullandığımız terimlerin açıklamaları aşağıda belirtilmiştir:

• İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
• İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
• Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
• Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
• Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
• Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
• Müşteri: Zırhlıoğlu ’in mobil uygulama aracılığıyla ürün/hizmet sunduğu potansiyel veya mevcut müşteriler.
• Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.